MIA18_28190008B-1MIA18_28190009B-1MIA18_28190032B-1MIA18_28190034BMIA18_28190118BMIA18_28190119BMIA18_28190120B-1MIA18_28190213BMIA18_28190214BMIA18_28190241B-1MIA18_28190242BMIA18_28190440B-1MIA18_28190440BMIA18_28190513BMIA18_28190514BMIA18_28190541B-1MIA18_28190541BMIA18_28190631B-1MIA18_28190632BMIA18_28190754B